KEEP IN TOUCH

PRODUCER | Chu Lynh
 
chulynh@gmail.com
 
​SCRIPWRITER | Trinh Binh An

ustrinhbinhan@gmail.com

 

 

 

DESIGNER | Annie Peace Trinh
 
anniepeacetrinh@gmail.com
 
INFORMATION | Vietnam Film Club

vnfilmclub@gmail.com
703.732.3194
Subscribe Now

DOWNLOAD OUR BROCHURES

Vietnam Film Club chân thành cảm tạ quý Tổ Chức và quý Thân Hữu đã yểm trợ dưới nhiều hình thức.

Nhờ sự hỗ trợ quý giá của Quý Vị, những thước phim tài liệu của Vietnam Film Club đã được thực hiện và phổ biến rộng rãi.

Together, we preserve our history.