top of page
VFC Hon Viet 11.jpg

VIETNAM

FILM

CLUB

Vietnam Film Club's 12-Year Anniversary

Vietnam Film Club's 12-Year Anniversary celebration & "Mảnh Da Vàng" Book launch

VFC - Sinh Hoạt Đặc Biệt Của Vietnam Film Club
Play Video

Phim tài liệu về Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Úc Châu

Australia: The New Homeland

Today, The Vietnamese Community is the sixth largest overseas-born population in Australia.